Αξιοπιστία Αποτελεσμάτων - Affidea Ελλάδος

Αξιοπιστία Αποτελεσμάτων

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια της Affidea και οι Συνεργάτες της διασφαλίζουν και αποδεικνύουν την Ποιότητα λειτουργίας τους και παροχής Υπηρεσιών Υγείας εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001.

Όλα τα Εργαστήρια εφαρμόζουν σε καθημερινή βάση Εσωτερικό Έλεγχο Ποιότητας της Αναλυτικής φάσης με τη χρήση διαλυμάτων ελέγχου (controls) σε όλα τα επίπεδα συγκέντρωσης των παραμέτρων, όπως αυτά διατίθενται στο εμπόριο από τις παρασκευάστριες εταιρείες τους. Με τον Εσωτερικό Έλεγχο Ποιότητας ελέγχεται η επαναληψιμότητα και η ακρίβεια όλων των αναλυτικών μεθόδων που πραγματοποιούνται στα Διαγνωστικά μας Εργαστήρια. Έτσι, εντοπίζονται τα σφάλματα τη στιγμή που προκύπτουν με συνέπεια τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Σχεδιάζονται, τηρούνται και αξιολογούνται διαγράμματα ελέγχου Ποιότητας Levey-Jennings, εφαρμόζοντας τις μεθόδους των πολλαπλών κριτηρίων, ευρέως γνωστή ως μέθοδος Westgard. Τα Εργαστήρια έχουν ορίσει και εφαρμόζουν πιστά συγκεκριμένη διαδικασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων παραβίασης των κριτηρίων Westgard, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια προειδοποίησης και όρια δράσης, όπως αυτά έχουν επίσημα ορισθεί.

Επιπρόσθετα, τα Εργαστήριά μας εφαρμόζουν αθροιστικά διαγράμματα ελέγχου ποιότητας ή διαγράμματα «κινούμενου μέσου» για την ανίχνευση μικρών συστηματικών σφαλμάτων, που πιθανά περάσουν απαρατήρητα από τα διαγράμματα Levey – Jennings.

Τέλος, για την ανίχνευση και αποφυγή σφαλμάτων σε προ-αναλυτική και αναλυτική φάση τα Εργαστήριά μας εφαρμόζουν τις παρακάτω μεθόδους ελέγχου:

– DELTA CHECK: ελέγχοντας τη διαφορά μεταξύ του πιο πρόσφατου και του αμέσως προηγούμενου αποτελέσματος στο δείγμα του ίδιου ασθενούς. Με τον έλεγχο αυτόν εντοπίζονται ως επί το πλείστον λάθη στον χειρισμό των δειγμάτων, όπως αποτελεί η χρήση λιπαιμικού ή αιμολυμένου ορού, η ακατάλληλη δειγματοληψία κ.λπ.

– ALERT CHECK: (όρια πανικού)

– Κλινικός Έλεγχος: Τα Διαγνωστικά μας Εργαστήρια είναι στελεχωμένα με έμπειρο Ιατρικό προσωπικό με άριστη επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στο χώρο της Υγείας. Αυτό αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τον ορθό και τεκμηριωμένο Κλινικό Έλεγχο με απώτερο στόχο την έγκυρη και έγκαιρη Ιατρική Διάγνωση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων και την πρόληψη ασθενειών.

Τα Διαγνωστικά μας Εργαστήρια συμμετέχουν σε Διεργαστηριακά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας (Proficiency Testing), γνωστός ως Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας. Τα σχήματα αυτά διοργανώνονται από την Εταιρεία BIORAD. Πρόκειται για Διαπιστευμένα Σχήματα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ISO/IEC 17043. Η συμμετοχή μας αφορά σημαντικό αριθμό κλινικών δοκιμών: Κλινική Χημεία, Αιματολογία, Ανοσολογία, Καρκινικοί Δείκτες με μεγάλη επιτυχία και σημαντικές διακρίσεις.