Η Affidea ανακοινώνει την μείωση της δόσης ακτινοβολίας στο ελάχιστο δυνατό με Real Time δεδομένα - Affidea Ελλάδος

30 Ιουνίου, 2023

Η Affidea ανακοινώνει την μείωση της δόσης ακτινοβολίας στο ελάχιστο δυνατό με Real Time δεδομένα

Το Dose Excellence είναι μία πρωτοβουλία του Ομίλου Affidea με σκοπό την βελτιστοποίηση της ασφάλειας των εξεταζομένων, και πιο συγκεκριμένα την βελτιστοποίηση της δόσης που λαμβάνουν οι εξεταζόμενοι που υποβάλλονται σε αξονική τομογραφία. Σκοπός του Dose Excellence είναι η πραγματοποίηση εξετάσεων αξονικής τομογραφίας με όσο το δυνατόν χαμηλότερη εφικτή δόση στους εξεταζόμενους, διατηρώντας την ποιότητα της διαγνωστικής εικόνας.

Το Dose Excellence ξεκίνησε το 2014 και σήμερα εφαρμόζεται σε 13 χώρες του Ομίλου Affidea στην Ευρώπη, με 136 συνδεδεμένα συστήματα αξονικών τομογράφων και περισσότερες από 75.000 εξετάσεις τον μήνα. Όλα τα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου Affidea στην Ελλάδα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και είναι τα μόνα ιατρικά κέντρα που το εφαρμόζουν πανελλαδικά, με πιστοποίηση 5 αστέρων από την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία (ESR).

 

Σημαντική μείωση στην έκθεση των εξεταζομένων σε δόση ακτινοβολίας, πολύ χαμηλότερη από τα εθνικά επίπεδα αναφοράς

H Affidea είναι ο μόνος πάροχος υπηρεσιών υγείας που καταγράφει και παρακολουθεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (real time data) σχετικά με την δόση ακτινοβολίας σε όλα τα συστήματα αξονικής τομογραφίας που διαθέτει, για όλους τους εξεταζόμενους, σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Το πρόγραμμα Dose Excellence χρησιμοποιεί γι’ αυτόν τον σκοπό καθώς και για τον καθορισμό της βέλτιστης δόσης αντίστοιχα, πρωτοποριακό ψηφιακό λογισμικό, εξατομικεύοντάς την ανάλογα με τον εξεταζόμενο/η.

Επιπλέον, είναι ο μοναδικός πάροχος υγείας που έχει θεσπίσει επίπεδα αναφοράς της δόσης ακτινοβολίας ανά ανατομική περιοχή, κλινική ένδειξη και δείκτη μάζας σώματος στις εξετάσεις αξονικής τομογραφίας, εξελίσσοντας τις οδηγίες από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές οι οποίες δημοσιεύουν όρια κυρίως ανά ανατομική περιοχή. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτιστοποίησης των ιατρικών διαδικασιών προς όφελος εξεταζομένων και θεραπόντων ιατρών, η Affidea έχει ορίσει όρια δόσης ακτινοβολίας κατώτερα από τα εθνικά διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς – όρια που ορίζει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η δόση ακτινοβολίας στο 92% των εξετάσεων για τις ανατομικές περιοχές θώρακος, καρδιάς, εγκεφάλου και κοιλίας – εξετάσεις που αποτελούν τον μεγαλύτερο όγκο σε αξονικές τομογραφίες στα διαγνωστικά κέντρα – είναι μικρότερη από τα ήδη χαμηλά όρια που έχει ορίσει η Affidea, σε σχέση με τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς της χώρας (σημ. αφορά εξεταζόμενους με κανονικό δείκτη σώματος).

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι εξετάσεις που διενεργούνται στην Affidea είναι στο 99% σε απόλυτη συμμόρφωση με τα αυστηρότατα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο ‘Ομιλος, βάσει διεθνών κατευθυντήριων γραμμών.

 

Η απόλυτη ισορροπία μεταξύ δόσης ακτινοβολίας και διαγνωστικής ποιότητας εικόνας

Η επιτυχία του προγράμματος Dose Excellence βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

 

  1. Συνεχής εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού
  2. Σύγχρονος εξοπλισμός τελευταίας γενιάς
  3. Συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης του προγράμματος και σχεδιασμός δράσεων και διορθωτικών ενεργειών όπου αυτό απαιτείται
  4. Συνεργασία όλων των ειδικοτήτων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

 

Η ασφάλεια των εξεταζομένων και η καινοτομία καθοδηγούν τις κλινικές πρακτικές στην Affidea. Ο Όμιλος συνεχίζει τις προσπάθειες για την διαχείριση της δόσης ακτινοβολίας, προκειμένου να διατηρήσει και να ξεπεράσει τα υψηλά πρότυπα που έχει επιτύχει. Παράλληλα προωθεί την διαφάνεια, μέσω της κεντρικής καταγραφής και κοινοποίησης των δεδομένων και την ενημέρωση των εξεταζομένων σχετικά με την έκθεσή τους στη δόση ακτινοβολίας.

 

Ασφαλείς εξετάσεις και για παιδιά

Προτεραιότητα όμως στην Affidea είναι και η φροντίδα και ασφάλεια των ανήλικων εξεταζομένων. Η δέσμευση συνεπώς για την φροντίδα τους περιλαμβάνει την διαχείριση της έκθεσής τους στη δόση ακτινοβολίας κατά την διάρκεια ιατρικών εξετάσεων με την χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών καθώς και το Dose Excellence. Προς αυτή την κατεύθυνση χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα πρωτόκολλα εξετάσεων χαμηλής δόσης για παιδιά, ώστε η ποιότητα των εικόνων να είναι ικανοποιητική, να περιορίζεται η περιοχή που εξετάζεται με βάση το κλινικό ερώτημα και η εξέταση να εφαρμόζεται μόνο όταν θεωρείται απολύτως απαραίτητη.

 

Με 5 αστέρια από την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία τα Διαγνωστικά Κέντρα Affidea

Το Dose Excellence σταθερά αποσπά πολλαπλές βραβεύσεις από την ιατρική κοινότητα. Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea είναι τα μοναδικά ιατρικά κέντρα στην Ελλάδα με πιστοποίηση 5 αστέρων από την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία (ESR), που κατατάσσονται στην παγκόσμια λίστα “Wall of Stars”. Η βράβευση αυτή για τα κέντρα της Affidea επιβεβαιώνει την δέσμευση του Ομίλου για πρωτοπορία στην ασφαλή απεικόνιση και την παράλληλη διατήρηση των υψηλότερων διαγνωστικών προτύπων.

Ο Επιστημονικός Διευθυντής της Affidea Ελλάδος, Ακτινοδιαγνώστης, κ. Δημήτριος Δαραβίγκας δήλωσε: «Είναι μεγάλη ικανοποίηση για εμάς στην Affidea που όλα τα κέντρα μας που διενεργούν εξετάσεις αξονικής τομογραφίας βραβεύτηκαν με 5 αστέρια από τον Ευρωπαϊκό θεσμό Eurosafe Imaging – Wall of Stars. Χάρη στις επενδύσεις της εταιρείας στις πιο προηγμένες τεχνολογίες, σε εξοπλισμό με εξειδικευμένα κλινικά πρωτόκολλα και στην τεχνογνωσία των ιατρικών ομάδων, ο Όμιλος Affidea γίνεται σημείο αναφοράς στον κλάδο υγείας».

Σχετικά Άρθρα

1

30 Ιουνίου, 2023

Η Affidea ανακοινώνει την μείωση της δόσης ακτινοβολίας στο ελάχιστο δυνατό με Real Time δεδομένα

Το Dose Excellence είναι μία πρωτοβουλία του Ομίλου Affidea με σκοπό την βελτιστοποίηση της ασφάλειας των εξεταζομένων, και πιο συγκεκριμένα την βελτιστοποίηση της δόσης που λαμβάνουν οι εξεταζόμενοι που υποβάλλονται σε αξονική τομογραφία. Σκοπός του Dose Excellence είναι η πραγματοποίηση εξετάσεων αξονικής τομογραφίας με όσο το δυνατόν χαμηλότερη εφικτή δόση στους εξεταζόμενους, διατηρώντας την ποιότητα […]