Τα κριτήρια ESG ως εφαλτήριο ανάπτυξης για την Affidea - Affidea Ελλάδος

24 Οκτωβρίου, 2022

Τα κριτήρια ESG ως εφαλτήριο ανάπτυξης για την Affidea

Το «επιχειρείν» πλέον έρχεται  αντιμέτωπο  με πολυδιάστατες προκλήσεις, οι οποίες άπτονται τόσο σε οικονομικά όσο σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.  Σε αυτό το έντονα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό  περιβάλλον, ένας εκ των κύριων στόχων αναδεικνύεται η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών αλλά και η συμμόρφωση της εταιρείας με τις απαιτήσεις της βιώσιμης διακυβέρνησης.

Η υιοθέτηση των ESG κριτήριων αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας. Με την εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών και την εκπόνηση δεικτών, η εταιρεία καταλήγει να αξιοποιεί αποδοτικότερα τους πόρους της, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την αποτελεσματικότητά της και μειώνει τον κίνδυνο κυρώσεων ή προστίμων. Επιπλέον, παγκοσμίως ο τελικός ενδιαφερόμενος είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος προς τις εταιρείες που λειτουργούν υπεύθυνα απέναντί στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Στη σημερινή εποχή χρειάζεται ευθυγράμμιση της στρατηγικής της εταιρείας με τις προτεραιότητες των κριτηρίων ESG, επενδύοντας πλέον στρατηγικά σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία οδηγούν στην ανάπτυξη των οικονομικών αποτελεσμάτων της  και εν τέλει φέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρεία.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του Ομίλου Affidea στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης ανάπτυξης εδώ.

Τα κριτήρια ESG αναφέρονται στο μακροπρόθεσμο βαθμό έκθεσης μιας εταιρείας σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς κινδύνους και αποτελούν τρόπο αξιολόγησής της, τεκμηριώνοντας τόσο την οικονομική σταθερότητά της  όσο και την μελλοντική της ανάπτυξη. Αυτό συμβαίνει καθότι τα κριτήρια ESG αφορούν μια ολιστική αλλά και κατηγοριοποιημένη μέτρηση των αποδόσεων της  εταιρείας, οδηγώντας σε μια καλύτερη εικόνα των επιδόσεών της, η οποία βοηθάει τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αξιολόγησή της.

Οι 3 πυλώνες των ESG (περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση) αποτελούν τη βασική έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, στόχος της οποίας είναι η δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) μιας επιχείρησης. Η υιοθέτησή τους συνδέεται άρρηκτα με την οικονομική και όχι μόνο ανάπτυξη των εταιρειών, μέσω υλοποίησης επιτυχημένων επενδυτικών πλάνων και ισχυροποίησης της θέσης της εταιρείας στον κλάδο δραστηριοποίησής της.

Η  παγκόσμια κοινότητα επενδυτικών κεφαλαίων αναδεικνύει ως ιδιαίτερα σημαντική στην αξιολόγησή της, την υιοθέτηση των κριτηρίων ESG στις εταιρείες, καθώς αποτελεί τη βάση για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο για τους επενδυτές να αξιολογούν τις εταιρείες, στις οποίες σχεδιάζουν να επενδύσουν, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό άμεσες και έμμεσες ευκαιρίες αλλά και κινδύνους που σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους.

Σήμερα είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη των εταιρειών να ενσωματώνουν ESG κριτήρια στην επιχειρηματική στρατηγική τους, δεδομένου ότι, εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι επενδυτές και οι χρηματοπιστωτικές αγορές φαίνεται να προτιμούν εταιρείες που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι στόχοι του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Affidea, ευθυγραμμισμένοι με τις αξίες και την κουλτούρα της Εταιρείας, επικεντρώνονται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε, την φροντίδα των εργαζομένων μας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μονάδων μας, καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων που συνάδουν με τον κλάδο δραστηριοποίησής μας.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του Ομίλου Affidea στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης ανάπτυξης εδώ.